Privacy Verklaring

Versie 16-4-2018

Petra Lüdecke, eigenares van éénmanszaak PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenares van de éénmanszaak PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Petra Lüdecke, Precious Angels Solutions, Ijsvogelstraat 30 te B-2170 Merksem (Antwerpen), E-mail: info@preciousangelssolutions.com

Uw persoonsgegevens worden door Petra Lüdecke van PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (coaching sessies/workshops/online webinars)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • bedrijfsgegevens: naam bedrijf, adres, btw-nummer, telefoonnummer, e-mail

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen. De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (website);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Ik verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Petra Lüdecke van PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na laatste gebruik.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS van uw gegevens zouden kunnen kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Daarmee doel ik op toekomstig personeel.
 • Ik hanteer een beveiligde gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik maak een externe back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik heb een Cybercrime-verzekering bij Axa afgesloten om ongewenst indringen in mijn computersysteem te verhelpen.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vraag ik u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Ik raad u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Petra Lüdecke, eigenares van éénmanszaak PRECIOUS ANGELS SOLUTIONS kan haar privacy statement op elk moment wijzigen. Van deze wijziging zal steeds een aankondiging gebeuren..

Dit betreft de 1ste versie van deze privacy verklaring, er gebeurde nog geen wijziging. Als er wijzigingen aangebracht worden aan deze privacy verklaring, zullen de oudere versies van deze privacy verklaring in mijn archief worden opgeslagen.

Stuur mij een e-mail als u deze wilt raadplegen.